Pedagogy

Eksamen i Spesialpedagogikk ved UiO vår 2014: Psykososiale vansker og personlighetsutvikling:

TILKNYTNINGSTEORI

Eksamen i Spesialpedagogikk ved UiO høst 2014: Generelle lærevansker, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og sammensatte lærevansker:

AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER

Kvalifiseringsoppgave i innføring i norsk som andrespråk ved UiO høst 2016

MELLOMSPRÅKANALYSE

Kvalifiseringsoppgave i flerspråklighet ved UiO høst 2016

FLERSPRÅKLIGHET

Kvalifiseringsoppgave i norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv ved UiO vår 2016

NORSKE SUBSTANTIVER I ET KONTRASTIVT PERSPEKTIV

Hjemmeeksamen i litteratur i en flerkulturell kontekst ved UiO vår 2018

IDENTITETSUNDERSØKELSER I TO ROMANER AV FLERKULTURELLE FORFATTERE

Semesteroppgave i skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving ved UiO vår 2018

LESEFORSTÅELSE

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License